Projekt CARAT

CARAT

Název projektu: CARAT
Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dotace byla poskytnuta na základě žádosti o podporu přijaté dne 13.11. 2017 v rámci Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, v aktuálním znění (dále jen Výzva)

Oblast podpory: Dlouhodobá mezisektorová spolupáce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph. D.

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382

Celkové náklady projektu: 90 685 819,01 Kč

Míra spolufinancování z Evropského sociálního fondu: 75,9 %

Akronym: CARAT

Doba realizace: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2022 (51 měsíců)

Anotace projektu

Hlavním cílem projektu je navázání a realizace intenzivní dlouhodobé spolupráce mezi partnery z akademické a komerční sféry za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinujících kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Navržená výzkumná strategie cílí na racionalizaci komunikačních kanálů (rozhraní a nanospojů) v hybridních a senzorických strukturách na bázi optimalizovaných uhlíkových alotropů pro enviro a bio aplikace.

Hlavním cílem projektu je navázání intenzivní dlouhodobé spolupráce v akademické a komerční sféře za účelem špičkového výzkumu s významným dopadem na oblasti determinující kvalitu lidského života: ukládání energie, životní prostředí a lidské zdraví. Toto synergické spojení je motivováno několika zásadními vědeckými otázkami v oblasti implementace uhlíkových nanomateriálů do konkrétních aplikací. Zároveň je cílem vytvořit dostatečně různorodý expertní tým, který bude schopen efektivně komunikovat na hluboce odborné úrovni, a tak povyšovat stávající technologické a kreativní postupy v oblasti vědeckého zájmu projektu. Výzkumná strategie projektu staví na neotřelém přístupu k materiálovému designu, a to skrz racionalizaci komunikačních kanálů - rozhraní a nanospojů. Jako vysoce žádané dílčí materiály jsou zvoleny uhlíkové alotropy, konkrétně grafen (a odvozené grafenoidy) a nanokrystalický diamant. Dílčími vědeckými cíli v grafenové větvi jsou dosažení optimalizace strukturních a topografických parametrů nativního a funkcionalizovaného grafenu, interakce grafenu a substrátu (kov, dielektrikum, polovodič), a litografických procesů pro šetrné strukturování. Ultimátním cílem je pak realizace robustních senzorů a tištěných elektronických funkčních struktur na platformě modifikovaných a strukturovaných grafenoidů pro detekci a kvantifikaci environmentálních parametrů. V diamantové větvi je cíleno na optimalizaci přípravy detonačního diamantu s definovanými parametry, které slouží jako předstupeň realizace in vitro a in vivo senzorů s extrémním časoprostorovým rozlišením a vnitrobuněčných nanosenzorů na bázi spinových entit. Dále je očekáváno významné povýšení parametrů hybridních homokompozitů na bázi selektivně propojených sp2 a sp3 forem nanouhlíku. Dlouhodobým cílem je udržení nastavené spolupráce a definice nových výzkumných aktivit zejména v linii detonačních procesů a litografických technologií nad rámec skupiny materiálů, které jsou předmětem výzkumu v projektu.

Partneři:

Odborný tým UFCH JH vede Martin Kalbáč a celkem se skládá ze 2 excelentních, 6 klíčových a 8 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 4,35 FTE.

Odborný tým TESLA BLATNÁ, a.s. vede Pavol Ozaňák a celkem se skládá z 5 klíčových a 14 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 2,66 FTE (pracovníci mají poměrně malé úvazky, neboť se musí podílet i na dalších aktivitách v rámci firmy).

Odborný tým OZM Research s.r.o. vede Miloslav Krupka a celkem se skládá z 2 klíčových a 3 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 1,68 FTE.

Odborný tým ZČU vede Tomáš Blecha a celkem se skládá z 1 excelentního, 4 klíčových a 6 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 2,75 FTE.

Odborný tým MFF UK vede Jana Vejpravová a celkem se skládá ze 2 excelentních, 1 klíčového a 4 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 1,75 FTE.

Odborný tým UOCHB vede Petr Cígler a celkem se skládá 1 klíčového a 3 řadových výzkumných pracovníků. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 2,3 FTE.

Odborný tým FZÚ vede Antonín Fejfar a celkem se skládá ze 2 klíčových a 1 řadového výzkumného pracovníka. Souhrnný úvazek v posledním roce realizace projektu je 1,95 FTE.

Tento projekt je spolufinancován EU.