Fotokatalytická degradace nových typů organických polutantů v odpadní vodě

Cílem práce je stanovit celkový environmentální dopad fotokatalytické technologie při čištění vody se zaměřením na nové typy toxikologicky významných polutantů a jejich selekce pro detailní výzkum. Porovnání toxicity vstupních polutantů a konečných produktů fotokatalýzy s cílem dosáhnout co nejvyššího stupně chemické přeměny na základě optimalizace použitých fotokatalytických systémů. Pro toxikologické testy budou používány relevantní lidské buněčné kultury (spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR).

Místnost
624, 505, 611
Linka
3945, 3865, 3080
E-mail
jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz