Připomínáme si 60. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 7.11.2019

Před 60 lety byla českému vědci, prof. Jaroslavu Heyrovskému, udělena Nobelova cena, jako jediná za vědu a jako jedna ze dvou, které Česká republika za dobu své historie získala. Cena byla udělena za objev nové analytické metody - polarografie, z níž se postupně vyvinula většina moderních elektrochemických metod. Při této příležitosti pořádá 11. listopadu Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní setkání, při kterém si za účasti profesorky Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, rektorů UK, VŠCHT a dalších významných hostů, připomeneme tuto pro českou vědu zásadní událost. Na oslavu naváže otevření laboratoří nového Oddělení nanokatalýzy, financovaného prostřednictvím prestižního grantu ERA Chair.

 „Úspěch profesora Heyrovského není pouze příležitostí pro oslavu, ale i připomínkou závazku. Náš ústav, který rozvíjí jeho odkaz, se zavázal usilovat o vědeckou excelenci. V základním výzkumu není vůbec jednoduché produkovat špičkové výsledky. Musíte se výzkumu věnovat naplno a v tomto nasazení vytrvat častokrát i mnoho let. Tato zdlouhavá, mravenčí práce je však jediná cesta, kterou možno dojít k pochopení přírody,“ říká prof. Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Ohlédnutí za odkazem profesora Heyrovského, ale i nástin moderních elektrochemických přístupů v základním i aplikovaném výzkumu, kterým se na Heyrovského ústavu vědci ve svém současném bádání zabývají, to vše zazní dne 11. listopadu v prostorách této významné vědecké instituce. Součástí slavnostního programu budou i krátké vědecké příspěvky o významu a využití elektrochemie v současné vědě s napojením na praktické využití:

Prof. Jiří Ludvík: Molecular electrochemistry in fundamental research

Molekulární elektrochemie umožňuje studium základních vlastností významných nově připravených sloučenin na molekulární až atomární úrovni. Toto bude ilustrováno na třech příkladech: V případě kalixarenů jde o vývoj specifických senzorů, další skupina molekul vykazuje efekt „Singlet fission“, který zvyšuje účinnost solárních baterií, a titanocény jsou molekuly mající výrazné protirakovinné účinky.

Doc. Petr Krtil: Rational Electrocatalysis for Renewable Electricity Storage

Přednáška představí program racionálního vývoje katalyzátorů umožňujících náhradu fosilních paliv v průmyslu a dopravě. Principy racionálního designu budou vysvětleny na příkladu vývoje anod pro výrobu vodíku elektrolýzou vody. Stav programu bude rovněž uveden v kontextu celoevropských iniciativ.

Polarografie je stále používaná elektroanalytická metoda, při které jsou využívány jedinečné vlastnosti rtuťové kapky jako elektrody a kdy měřený proud v závislosti na vkládaném potenciálu vypovídá nejen o povaze a vlastnostech analyzovaných molekul a o jejich koncentraci, ale též o reakcích, které tam probíhají, o jejich kinetice a mechanismech. Díky použití dalších elektrodových materiálů a díky rozvoji elektroniky a počítačové techniky tak postupně vzniklo široké spektrum elektrochemických metod zaměřených kromě analytické chemie také na elektrosyntézu, na studium katalýzy, biologických redox systémů, na přeměnu a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů, na využití elektrochemie v medicínských a farmakologických aplikacích, až po elektrochemický výzkum nanomateriálů a studium rozložení elektronů v jednotlivých molekulách.

Profesor Heyrovský získal během svého života řadu ocenění. Stal se členem Londýnské královské společnosti, získal řadu čestných doktorátů světových univerzit a členství v akademiích věd. a 10. prosince 1959, převzal profesor Heyrovský ve Stockholmu Nobelovu cenu za chemii. V roce 1950 se stal ředitelem nově vzniklého Polarografického ústavu, dnešního Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, který vedl až do svých 73 let.

„Je mi ctí být dalším v řadě ředitelů, kteří stanuli v čele ústavu po panu Heyrovském. Dnešní doba zaměřená na rychlý zisk přináší svá specifika, se kterými se potýkáme i ve vědě. Morální hodnoty však musí za každých okolností zůstat na prvním místě, a to vnímáme jako jeden z nejdůležitějších odkazů profesora Heyrovského,“ uvádí prof. Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

V souvislosti s oslavou bude v Heyrovského ústavu k vidění výstava Příběh kapky, mapující vznik a vývoj polarografie, kterou pak může veřejnost navštívit v den oslavy i celé odpoledne od 13:00 do 19:00. Expozice představí množství historických informací, fotografického materiálu, ale hlavně různé verze přístrojů, polarografů, a jejich postupný vývoj, od nejstarších verzí z 30. let, až po počítačem řízené polarografy z 90. let minulého století. Současnou polarografickou a obecně elektrochemickou instrumentaci mohou zájemci na požádání shlédnout přímo v laboratořích.

Ve stejný den, 11. listopadu, se v rámci projektu J. Heyrovský Chair slavnostně otevřou nové laboratoře Oddělení nanokatalýzy. Projekt J. Heyrovský Chair je financován prostřednictvím prestižního grantu ERA Chair v celkové sumě převyšující 60 milionů korun.

„Tento typ projektu z programu Evropské komise pro výzkum a inovace má za cíl přilákat do evropských univerzit a institucí vynikající vědecké osobnosti s manažerskými schopnostmi pro vybudování nových center excelence,“ říká Martin Hof, ředitel Heyrovského ústavu.

Post vedoucí osobnosti nového oddělení získal doktor Štefan Vajda, který předtím působil v národních vědeckých laboratořích Argonne National Laboratory, ve Spojených státech amerických. Oddělení nanokatalýzy, které nyní v ČR vede, se již v brzké době zaplní unikátními moderními přístroji, které sám navrhl a podařilo se mu je získat z jeho předchozího amerického pracoviště. Svůj vědecký výzkum představí v dopoledním programu přednáškou Catalysis by Size-Selected Clusters.

„Tyto přístroje, i přes svojí robustní kompozici o celkové hmotnosti přesahující šest tun, nabízí zcela jedinečnou možnost výzkumu nejjemnějších částic, pro lidské oko zcela neviditelných,“ potvrzuje Štefan Vajda s tím, že toto špičkové vybavení vědcům umožní dále rozvíjet vědecké poznatky ve výzkumu nanotechnologií a nanomateriálů, s možným využitím v průmyslu i pro ochranu životního prostředí.

Nové oddělení propojí několik tradičních směrů výzkumu Heyrovského ústavu: katalýzu, elektrochemii, biochemii, fyzikální chemii v plynné fázi, chemii a fyziku klastrů a nanočástic, výzkum povrchů a výpočetní chemii.

Připravil: Daniel Jakeš, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR 

 

Kontakt a další informace:

Daniel Jakeš, PR, e-mail: daniel.jakesatjh-inst.cas.cz, tel.: 739 058 416

Prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., vedoucí oddělení molekulární elektrochemie a katalýzy, e-mail: jiri.ludvikatjh-inst.cas.cz, tel.: 266 052 011

Další mediální výstupy  (v návaznosti na uveřejnění tiskové zprávy):

Akademie věd ČR

Praha dnes

Dalito.sk (Slovensko)

Ceskavedadosveta.cz

Hospodářské noviny i ihned.cz (placená sekce)

Hospodářské noviny (tištěná verze)

Zpráva ČTK

Metro

lidovky.cz

týden 

Mladá fronta dnes