Vědecký pracovník/vědecká pracovnice a postdoktorand/ka v oblasti fyziky a chemie nanoklastrů

Pozice je financovaná z rámcového programu pro výzkum a inovace EU
(Výzva: ERA H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs)

Popis pracovních míst:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovský Chair,  se zaměřením na výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Úspěšní kandidáti/kandidátky se budou podílet na všech vědeckých aktivitách, od experimentální práce přes vyhodnocení a interpretaci dat až po publikování a prezentaci výsledků. Předmětem výzkumu bude studium klastrů skládajících se z přesného počtu atomů a atomárního složení. Primární fokus pozic je kladen na syntézu kovových a oxidových klastrů v plynné fázi ve vakuu a jejich následná depozice na substráty. Pracovní náplň může zahrnout i studium katalytických vlastností deponovaných klastrů a charakterizaci těchto katalyzátorů. Pozice jsou zejména vhodná pro vědce/vědkyně se zkušenostmi s vakuovými aparaturami a s prací s ionty v plynné fázi. 

Obecné požadavky:

  • PhD nebo ekvivalent v oboru chemie, fyziky, chemického inženýrství nebo podobném;
  • dobré komunikační schopnosti jak v psané tak v mluvené angličtině.

Specifické požadavky:

  • zkušenosti s hmotnostní spektrometrií;
  • zkušenosti s využíváním vědeckých zařízení pracujících s vysokým vakuem;
  • zkušenosti s iontovými klastry jsou výhodou;
  • zkušenosti s výzkumem reaktivity klastrů anebo jejich charakterizace jsou výhodou;
  • dobrá publikační aktivita.

Předpokládány nástup: 1.1. 2020 nebo dle dohody

Trvání pozice: až 42 měsíců

Přihláška musí obsahovat:

Motivační dopis, životopis, kopie diplomů (případně očekávaný datum obhajoby doktorandské práce), stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací, a minimálně dva referenční dopisy, které posuzovatelé odešlou e-mailem přímo na níže uvedený kontakt.

Přihlášku v anglickém jazyce s požadovanými přílohami zašlete e-mailem na: nanocat-applicationsatjh-inst.cas.cz 

Projekt podporuje rovné pracovní příležitosti, u výběrového řízení uvítáme jak ženy, tak muže.

Uzávěrka přihlášek
30. 10. 2019