Tři perspektivní vědci z našeho ústavu oceněni Prémii Otto Wichterleho

Ve středu 19. června se uskutčnil slavnostní ceremoniál v pražské Lannově vile. Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová udělila cenu Prémii Otto Wichterleho třem vědců z našeho ústavu. Konkrétně se jednalo o Evu Krupičkovou Pluhařovou, Viliama Kolivošku a Petra Kovaříčka.

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.

 

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.

Eva Krupičková Pluhařová (nar. 1986) nastoupila do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v roce 2016 po dvouleté postdoktorské stáži u Damiena Laage na École Normale Supérieure v Paříži. Zabývá se především enzymovou katalýzou v organických rozpouštědlech, kterou studuje metodami výpočetní chemie. Jedná se o velmi aktuální téma, protože umístění enzymů do nevodného prostředí umožňuje technologické využití jejich vysoké účinnosti a selektivity, například při syntéze léčiv nebo speciálních polymerů.

Eva Pluhařová kombinuje různé výpočetní metody a usiluje o těsné provázání teoretických předpovědí s experimentálními výsledky, jak ukázala již během doktorského studia u profesora Pavla Jungwirtha. Více než deset let pracuje se středoškolskými studenty v rámci Chemické olympiády a jako lektorka připravuje nejúspěšnější řešitele na Mezinárodní chemickou olympiádu. Letos vede stáž týkající se modelování atmosférických procesů v programu Otevřená věda. Jako zvolená spolupředsedající také organizovala prestižní Gordon Research Seminar 2018 ve Spojených státech.

 

RNDr. Viliam Kolivoška, Ph.D., MBA

Viliam Kolivoška (nar. 1985) se zabývá základním výzkumem v oblasti fyzikální elektrochemie. V současnosti je jeho hlavním zaměřením využití elektrochemie jako nástroje pro zmírnění dopadů činnosti člověka na životní prostředí, a to zejména snížení koncentrace atmosférického oxidu uhličitého. Prosazuje také využití aditivních technologií jako udržitelného konceptu pro konstrukci elektrod, reaktorů a senzorů v elektrochemickém výzkumu.

Pocházi z Košic, fyzikální chemii vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Má za sebou řadu zahraničních zkušeností, mino jiné stáže na univerzitách ve Vídni, Paříži či Bernu. V Institutu analytické chemie ve Vídni se přitom významně podílel na vývoji experimentální metody pro separaci virů, během stáže ve švýcarském Bernu pak sestrojil elektrochemicky řízený molekulární přepínač.

S univerzitou v Bernu spolupracuje i na současném projektu Grantové agentury ČR, který se zaměřuje na studium elektrochemické redukce atmosférického oxidu uhličitého za vzniku energeticky a průmyslově využitelných organických sloučenin.

 

Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Petr Kovaříček (nar. 1985) je Heyrovský Junior Fellow v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, kde působí od roku 2015 a věnuje se chemii dvoudimenzionálních materiálů a nanočástic. Jeho výzkum je široce mezioborový se zaměřením na chemii materiálů, povrchů a fázových rozhraní, přičemž využívá postupy fyzikální organické chemie, chemické syntézy či dynamické chemie. Doktorské studium absolvoval Petr Kovaříček na francouzské Université de Strasbourg, získal stipendium francouzské vlády, a do skupiny si jej vybral nositel Nobelovy ceny za supramolekulární chemii Jean-Marie Lehn. V jeho laboratoři se pak věnoval dynamické kovalentní chemii a jejímu potenciálu v široké škále aplikací.

Významným Kovaříčkovým úspěchem bylo vypracování mechanismu pohybu nanočástic po povrchu grafenu a jeho sledování v reálném čase, na kterém se podílely i další české i zahraniční vědecké týmy. Výsledky výzkumu ze všech pracovišť byly publikovány v prestižních časopisech.

V loňském roce získal Kovaříček juniorský grant Grantové agentury ČR zaměřený na originální metodiku vývoje senzorů pomocí kombinatoriálního imprintingu. Záběr projektu sahá od organické syntézy a materiálového výzkumu přes analytickou chemii a biochemii až po elektrická měření.

Více informací naleznete na stránkách AV ČR

 

Text: AV ČR a Veronika Zelenková

Foto: archiv AV ČR, Stanislav Pecháček