Room
317
Extension
3767
E-mail
agnieszka.kornasatjh-inst.cas.cz